بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/20

دوشنبه, 20 فروردين 1397 - 13:30

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/20

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5750 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 970 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/19

یکشنبه, 19 فروردين 1397 - 14:12

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/19

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5470 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 860 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/18

شنبه, 18 فروردين 1397 - 13:56

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/18

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5150 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 780 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/16

پنج شنبه, 16 فروردين 1397 - 15:48

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/16

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5080 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 749 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/15

چهارشنبه, 15 فروردين 1397 - 14:21

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/15

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5020 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 746 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/14

سه شنبه, 14 فروردين 1397 - 14:42

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/14

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5060 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 731 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/11

شنبه, 11 فروردين 1397 - 14:17

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/11

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5100 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 725 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/09

پنج شنبه, 09 فروردين 1397 - 14:32

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/09

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5140 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 725 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/08

چهارشنبه, 08 فروردين 1397 - 14:44

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/08

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5050 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 705 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/07

سه شنبه, 07 فروردين 1397 - 14:37

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/07

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5105 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 715 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/06

دوشنبه, 06 فروردين 1397 - 14:12

قیمت ارز و سکه در بازار 1397/01/06

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا 5021 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 705 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/28

دوشنبه, 28 اسفند 1396 - 13:52

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/28

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴773 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 605 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/27

یکشنبه, 27 اسفند 1396 - 13:52

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/27

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴764 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 620 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/26

شنبه, 26 اسفند 1396 - 13:52

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/26

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴779 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 630 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/24

پنج شنبه, 24 اسفند 1396 - 14:36

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/24

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴779 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 640 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/23

چهارشنبه, 23 اسفند 1396 - 14:01

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/23

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴804 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 650 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/22

سه شنبه, 22 اسفند 1396 - 13:48

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/22

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴779 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 615 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/21

دوشنبه, 21 اسفند 1396 - 14:18

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/21

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴800 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 594 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/20

یکشنبه, 20 اسفند 1396 - 14:19

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/20

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴499 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 590 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/19

شنبه, 19 اسفند 1396 - 14:16

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/19

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴499 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 593 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/17

پنج شنبه, 17 اسفند 1396 - 13:59

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/17

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴497 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 590 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/16

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 - 14:10

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/16

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴498 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 590 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/15

سه شنبه, 15 اسفند 1396 - 14:21

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/15

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴484 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 580 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/14

دوشنبه, 14 اسفند 1396 - 14:27

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/14

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴464 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 590 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/13

یکشنبه, 13 اسفند 1396 - 14:06

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/13

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴461 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 586 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/12

شنبه, 12 اسفند 1396 - 14:14

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/12

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴460 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 575 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/10

پنج شنبه, 10 اسفند 1396 - 15:27

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/10

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴464 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 557 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
[12 3 4 5  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی